Algemene voorwaarden

Studio van der Velde

1. DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer

Studio van der Velde (reclamebureau), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Leeuwarden onder nummer 01125983.

1.2 Opdrachtgever

De partij die goederen en/of diensten afneemt van Studio van der Velde. Hierna te noemen: opdrachtgever.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Studio van der Velde producten en/of diensten aan opdrachtgever levert.

2.2 De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2.3 De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn voor Studio van der Velde niet bindend en niet van toepassing.

3. OFFERTES EN PRIJSAFSPRAKEN

3.1 Alle offertes en prijsafspraken zijn vrijblijvend. Deze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door derde partijen. Deze prijsverandering zal op voorhand worden gecommuniceerd met de opdrachtgever.

3.2 Studio van der Velde kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers / ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij Studio van der Velde hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers / ontwerpbureau, op de hoogte te stellen.

3.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

4. PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINGEN EN EXTRA KOSTEN

4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen, tarieven en kosten exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

4.2 De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode.

4.3 Voor zover Studio van der Velde ten behoeve van de opdrachtgever extra werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, of kosten ontstaan doordat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.

5. BETALING

5.1 Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen, uitgaande van de factuurdatum.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de renteberekening afgerond naar volle maanden.

5.3 Het eigendom van producten en rechten blijft aanStudio van der Velde, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag.

5.5 Mocht het bij overschrijding van de betalingstermijn komen tot een procedure via het incassobureau, dan behoudt Studio van der Velde zich het recht om nog te factureren bedragen van een lopend contract tot einde van de contractduur, in één keer te vorderen.

5.6 Studio van der Velde is gerechtigd om bij een ontvangst van een opdrachtbevestiging een voorschot van 30% te vragen op het honorarium of de kosten die gemaakt zullen worden voor de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot zal verrekend worden met de eindfactuur.

5.7 Bij opdrachten met een looptijd van drie maanden of langer, is Studio van der Velde gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

5.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen vanStudio van der Velde op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. WIJZIGINGEN

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door opdrachtgever welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

6.2 Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

6.3 Veranderingen in de verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

 7. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Studio van der Velde verplicht zich alle vertrouwelijke informatie, waaronder verstaan wordt dat de opdrachtgever dit duidelijk van te voren heeft aangegeven, van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 In geen geval isStudio van der Velde aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie, schade wegens verlies van gegevens en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies.

8.2 Studio van der Velde is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in informatie welke door opdrachtgever zijn verstrekt.

8.3 De aansprakelijkheid van Studio van der Velde is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

8.4 Indien de opdrachtgever ervoor kiest om afhandelen van ontwerpen bij derden, zoals drukwerk en overige uitvoering, dan kan Studio van der Velde op geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze. Studio van der Velde mag er in dit geval vanuit gaan dat de klant zelf voldoende kennis heeft over het drukwerk proces en de hierbij technische specificaties als drukwerkkleuren, kleurproeven en diverse afhandeling van media.

9. LEVERING

9.1 Alle door Studio van der Velde genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Studio van der Velde door opdrachtgever zijn verstrekt.

9.2 Studio van der Velde is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer gehaald kunnen worden indien sprake is van omstandigheden die redelijkerwijze niet konden worden voorzien bij het aangaan van de overeenkomst.

9.3 Indien Studio van der Velde bij uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van opdrachtgever dan wordt de leveringstermijn verlengd met een periode gelijk aan de termijn van ingebrekestelling van opdrachtgever.

9.4 Bij overschrijding van een leveringstermijn door Studio van der Velde kan opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van de hierdoor geleden schade en kan opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden zonder Studio van der Velde volledig schadeloos te stellen.

9.5 Studio van der Velde is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstig gedeeltelijke facturering.

10. ANNULERINGEN

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afsluitkosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. EIGENDOM & LICENTIE

11.1 Studio van der Velde heeft, als maker van het door haar geleverde en ontwerpen goed, in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende, recht om over het werk te beschikken

11.2 De opdrachtgever vrijwaart Studio van der Velde, of door Studio van der Velde bij de opdracht ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Studio van der Velde eveneens voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

11.2 Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van het ontwerp in zijn bedrijf of instelling, of ter promotie van zijn bedrijf of instelling. Opdrachtgever is niet bevoegd deze ontwerpen te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

11.3 Indien delen van de ontwerpen (getoonde concepten) van Studio van der Velde door toedoen of nalaten van opdrachtgever in bezit zijn gekomen van derden, verkrijgt Studio van der Velde het recht op een onmiddellijk opeisbare boete, welke minimaal gelijk is aan het bedrag dat voor het vervaardigen van het ontwerp werd overeengekomen.

11.4 Het staat Studio van der Velde vrij gebruik te maken van de in de loop van het project ontwikkelde concepten en stijlen, die niet voor het betreffende traject worden gebruikt.

12. GARANTIE

12.1 Herstel van eventuele verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

12.2 De garantie is niet van toepassing indien de ontwerpen door andere partijen dan Studio van der Velde is gewijzigd.

13. TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst, in al haar onderdelen, staat onder Nederlands recht.

14. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

14.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Leeuwarden.

14.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever voor de duur van het contract.

14.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15. Privacywet

Studio van der Velde heeft de keuze gemaakt geen analytische cookies te plaatsen die uw persoonsgegevens opslaan. U geeft toestemming tot het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens door Studio van der Velde, die u invult bij het contactformulier zodra uw op de button < verzend bericht > drukt.